lista projektów Szczegóły projektu

Promocja powiatu pilskiego – etap II

O projekcie

Informacje o projekcie

Projekt partnerski pn. „PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – etap II ” realizowany od 14 lipca 2021 r. do 3 lutego 2023 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Powiat Pilski (Beneficjent – Partner Wiodący)
 2. Fundację na Rzecz Wspierania Innowacji w JST (Partner)

 

Numer projektu: RPWP.01.04.02-30-0004/19

Całkowita wartość projektu: 1 347 853,85 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 234 219,29 zł

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest: umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego (kontynuacja) oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy, nieustanny rozwoju kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie od 14.07.2021 r. – 03.02.2023 r.

 

Cele szczegółowe projektu
 1. Wzrost dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rynków zagranicznych.
 2. Wzrost poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie poprzez rozpowszechnienie/rozwój eksportu na rynkach zagranicznych.
 3. Rozwój oferty gospodarczej i inwestycyjnej regionu.
 4. Krajowa kampania powiatowa, mająca na celu szeroką promocję projektu i pozyskanie MŚP na targi gospodarcze.
 5. Międzynarodowa  kampania promocyjna, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów.
 6. Ukazanie silnych stron i atutów powiatu pilskiego na arenie międzynarodowej/krajowej.
 7. Rozwój marki Wielkopolski.
Zadania zaplanowane w projekcie
 1. Specjalista ds. internacjonalizacji – koszty osobowe.
 2. Młodszy specjalista ds. promocji – koszty osobowe.
 3. Kierownik projektu – koszty pośrednie.
 4. Koszty pośrednie – 15% (pozycja anulowana, koszt przypisany do Specjalisty ds. rozliczeń przeniesiono do Zadania 3).
 5. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – Wnioskodawca (DUBAJ).
 6. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – MŚP (DUBAJ).
 7. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – Wnioskodawca (USA).
 8. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – MŚP (USA).
 9. Opracowanie analizy rynku perspektywicznego – Ameryki Południowej wraz z analizą określenia potencjalnych
  partnerów handlowych.
 10. Opracowanie analizy rynku perspektywicznego – Afryki wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów
  handlowych.
 11. Usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie „biznesowego brunchu” (koszt niekwalifikowany).
 12. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym: aktualizacja i druk BROSZUR.
 13. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym: ROLL-UP.
 14. Przygotowanie konferencji prasowej otwierającej projekt.
 15. Opracowanie i przeprowadzenie powiatowej kampanii promocyjno-informacyjnej (skierowanej dla MŚP z powiatu pilskiego).
 16. Opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu powiatu pilskiego (skierowanej do zagranicznych inwestorów).
 17. Przygotowanie forum gospodarczego.
Efekty rzeczowe

Kluczowe:
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym: 4
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym: 5

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba imprez targowych i wystaw: 2
Liczba przygotowanych analiz: 2

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie: 15

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami horyzontalnymi UE i ma wpływ pozytywny w obszarze zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci, społeczeństwa informacyjnego. Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, wszystkie efekty rzeczowe (produkty, usługi), będące wynikiem realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

BIZNES BEZ GRANIC – JAK WEJŚĆ NA RYNEK MIĘDZYNARODOWY

Konferencja otwierająca projekt pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”

Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST wspólnie z Powiatem Pilskim serdecznie zapraszają na konferencję

„BIZNES BEZ GRANIC – jak wejść na rynek międzynarodowy”

inaugurującą realizację projektu 1.4.2 WRPO pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II!

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2021 r. w godzinach 10:30– 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile, ul. Okrzei 9.

 

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedsiębiorstwa, JST, instytucje otoczenia biznesu z terenu powiatu pilskiego, a także regionalne media.

 

AGENDA KONFERENCJI

🔴 10.30 – 10.45 Uroczyste powitanie uczestników – Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski

🔴 10.45 – 11.00  Informacja o projekcie “Promocja Powiatu Pilskiego – etap II” (w tym o możliwości udziału MŚP w targach z Szanghaju i Dubaju)  – Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile/ Koordynator Projektu.

🔴 11.00– 11.20 Rola Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw – Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu – Europa, Centrum Eksportu PAIH

🔴 11.20-11.40 Ekspansja na rynki zagraniczne – jak być gotowym do sprzedaży eksportowej w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Sebastian Kuśmierek, Prezes Polskiego Klastra Eksportowego

🔴 11.40– 12.00 Prezentacja portalu www.biznes.powiat.pila.pl –  Sebastian Sowa, Członek Zarządu Komplementariusza Sun Group sp. z o.o. sp. k.

🔴 12.00-12.30 Przerwa na lunch 

🔴  12.30-12.45 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy – Ewa Dorna, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

🔴 12.45 – 13.00 Możliwość wsparcia przedsiębiorstw w nowej perspektywie 2021-2021 – przegląd projektów programów operacyjnych – Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Do dyspozycji uczestników konferencji dostępny będzie punkt konsultacyjny udzielający informacji na temat zasad rekrutacji do projektu pn. ” Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

W celu zarejestrowania się na konferencję prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 20 października 2021r. na adres: ue@powiat.pila.pl

DOSTOSOWANIE WYDARZENIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że konferencja organizowana jest w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wydarzenie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty).

 

PREZENTACJE Z KONFERENCJI DO POBRANIA:

 

MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE - ROLL UP

W ramach projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego-etap II” zaplanowano opracowanie materiałów informacyjno – promocyjnych w formie ROLL-UP, mających na celu promocję projektu i jego wizualizację, zarówno wśród MŚP jak i potencjalnych inwestorów i kontrahentów. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu wizualizacji i promocji.

Poniżej prezentujemy roll-up in będący rezultatem działań projektowych. Materiał promocyjny dostępny jest do pobrania w dwóch wersjach językowych angielskiej i polskiej.

KAMPANIA PROMOCYJNO - INFORMACYJNA SKIEROWANA DO MŚP Z POWIATU PILSKIEGO

W projekcie “Promocja gospodarcza powiatu pilskiego – etap II” zaplanowano przeprowadzenie kampanii promocyjnej i wizerunkowej skierowanej dla MŚP z regionu powiatu pilskiego. Celem kampanii była szeroka promocja projektu i zachęcenie MŚP do udziału w targach gospodarczych za granicą. Promocja w formie kampanii powiatowej jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego zarówno w zakresie stworzenia kompleksowego systemu promocji i wizualizacji projektu, jak i w zakresie zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

W ramach kampanii:

 • Nagrano film promocyjny skierowany do MŚP z powiatu pilskiego zachęcający do udziału w targach gospodarczych za granicą.

link do filmu: kampania krajowa – weź udział w Targach

 • Zrealizowano trzykrotną emisję filmu w regionalnej Telewizji Express TV nadawanej w sieci kablowej Vectra.
 • Opracowano reklamę graficzną, którą opublikowano w mediach społecznościowych, lokalnych platformach internetowych skierowanych do MŚP z powiatu pilskiego.

 

 • Opracowano oraz opublikowano 3 wywiady sponsorowane w lokalnej prasie:
  • Tygodnik Nowy – strona 9, wydanie z dnia 17.05.2022 rok, odpowiednik elektronicznej gazety: www.dzienniknowy.pl – wywiad z Eligiuszem Komarowskim starostą pilskim dotyczący realizowanego projektu.
  • Tygodnik Nowy – strona 11, wydanie z dnia 24.05.2022 roku, odpowiednik elektronicznej gazety: www.dzienniknowy.pl – wywiad z Karoliną Szambelańczyk – dyrektor wydziału funduszy pomocowych i rozwoju na temat procesu rekrutacji.
  • Tygodnik Nowy – strona 9, wydanie z dnia 31.05.2022 roku, odpowiednik elektronicznej gazety: www.dzienniknowy.pl – artykuł dotyczący korzyści z wyjazdu na targi, relacji osoby, która brała udział, dofinansowania jakie oferuje powiat i przedstawiciela firmy, która chciałaby skorzystać z takiego wyjazdu.

 

 

Nabór MŚP na targi i szkolenia

W środę 18 maja 2022 r. rozpocznie się nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł Jutra, Rozwój oparty na ICT oraz Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów do udziału w zagranicznych targach branżowych.

Firmy z terenu powiatu pilskiego mogą również skorzystać ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (obejmującego strategie wchodzenia na rynki zagraniczne, zagadnienia związane z eksportem pośrednim i bezpośrednim, systemami celnymi i dokumentacją eksportową).

 

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach

ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 12 LIPCA 2022 r. !!!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach:

Regulamin naboru i załączniki – Targi w Dubaju_przedłużenie rekrutacji do 12.07.22

Regulamin naboru i załączniki – Targi w Miami _przedłużenie rekrutacji do 12.07.22

Regulamin naboru – Wsparcie szkoleniowo -doradcze_ przedłużenie rekrutacji do 12.07.22

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik do dokumentacji aplikacyjnej na targi i szkolenia

Wzór umowy- szkolenia dla MŚP

Wzór umowy – targi USA

Wzór umowy – targi ZEA

 

Archiwalne_Regulamin i załączniki_targi w USA_nabór do 30.06.2022

Archiwalne_Regulamin i załączniki_targi w ZEA_nabór do 30.06.2022

Archiwalne_Regulamin i załączniki_szkolenia_nabór do 30.06.2022

Archiwalne_Regulamin naboru na szkolenia dla MŚP (wraz z formularzami aplikacyjnymi))

Archiwalne_Regulamin naboru dla MŚP na targi w USA z branży biosurowce (wraz z formularzami aplikacyjnymi)

Archiwalne_Regulamin naboru dla MŚP na targi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z branży przemysł jutra oraz IT (wraz z formularzami aplikacyjnymi)

SZKOLENIA W ZAKRESIE WSPARCIA INTERNACJONALIZACJI MŚP

Kompleksowa wiedza z zakresu internacjonalizacji dla umiędzynarodowienia lokalnych przedsiębiorstw to jedna z form wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw zrealizowana w ramach drugiego etapu projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”.

Podczas dwudniowych wykładów i dyskusji (18-19.08.2022) prowadzonych przez Agencję Promocji Zagranicznej KONEKTgroup rozmawiano m.in. o  rodzajach strategii wchodzenia na rynki zagraniczne, eksporcie bezpośrednim i pośrednim z uwzględnieniem specyficznych aspektów dostępu do wybranych rynków, a także o sprzedaży produktów z perspektywy eksportera, systemach celnych, barierach pozataryfowych, standaryzacji, normach i certyfikatach jakości. Sporo uwagi poświęcono również finansowaniu eksportu i formom płatności oraz dokumentacji eksportowej i ofertom zagranicznym.

Na życzenie uczestników wsparcia do tematyki szkolenia w zakresie marketingu międzynarodowego i efektywnych narzędzi marketingowych w działalności eksportowej włączono również panel dotyczący różnic kulturowych.

– Realizacja szkoleń przyczyni się do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Mamy nadzieję, iż większość z firm uczestniczących w szkoleniach – rozpocznie lub znacznie rozszerzy ekspansję na rynki zagraniczne, zwiększy wymianę handlową oraz nawiąże międzynarodową współpracę z innymi podmiotami – podkreśla Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Uczestnikami szkoleń byli reprezentanci sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu pilskiego reprezentujący inteligentne specjalizacje regionalne: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, przemysł jutra oraz rozwój oparty na ICT.

Podniesienie kompetencji w zakresie ekspansji eksportowej na rynki zagraniczne potwierdzają wydane uczestnikom certyfikaty.

 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH W DUBAJU

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu pilskiego w dniach od 10 do 14 października 2022 r. zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Powiatu Pilskiego na targach GITEX GLOBAL w Dubaju (ZEA).

Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszary Inteligentnych Specjalizacji  „Przemysł Jutra” i „Rozwój oparty na ICT” obecni byli przedstawiciele firm: OPUS Sp. z o.o. Sp. k.; SOKAL Sp.j.; K-M Import Kożuchowski – Marciniak Sp.j.; PROFIL Sp. z o. o.; PILSOFT Dariusz Kacban; Wolf Security Tomasz Zegan; Webtom.pl Sp. z o. o.; SUN GROUP Sp. z o. o. sp. k.; Polster Sp. z o. o. sp. k.; Produkcja Telewizyjna „Konart” Kamil Ceranowski.

Targi GITEX w międzynarodowych rankingach lokują się na wysokiej pozycji – na podstawie poprzednich edycji skupia ok. 4 700 wystawców oraz ponad 100 000 odwiedzających. Podczas tego światowego wydarzenia prezentują się liderzy oraz startupy z branży IT i nowych technologii.

Nasi przedsiębiorcy nawiązali owocne kontakty handlowe, wrócili z bagażem nowych doświadczeń i inspiracją do wdrażania innowacji w stosowane dotąd rozwiązania w branży IT – podkreśla Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski biorący udział w misji na targi w Dubaju.

Stoisko Powiatu Pilskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników targów. Przedsiębiorcy z powiatu pilskiego, w ramach spotkań B2B, wzięli również udział w – organizowanym przez Biuro Zagraniczne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju -wydarzeniu „PolTech2022” oraz odwiedzili Dubai Internet City – lidera w zakresie technologii i biznesu na Bliskim Wschodzie, gdzie mieli okazję rozmawiać z lokalnymi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

AKTUALIZACJA BROSZURY INFORMACYJO-PROMOCYJNEJ POWIATU PILSKIEGO

W ramach projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego-etap II” zaplanowano aktualizację materiałów informacyjno – promocyjnych w formie BROSZUR, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną broszurę informacyjno-promocyjną, będącą rezultatem działań projektowych. Broszura dostępna jest do pobrania w dwóch wersjach językowych:

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH W USA

W dniach 12-13 września 2022r. Powiat Pilski wraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w naszym regionie wzięli udział w misji gospodarczej na targi  AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW w Miami (USA). AF&B Show to wydarzenie zapewniające wgląd w kluczowe trendy i najlepsze praktyki w branży oraz miejsce spotkań decydentów i kupujących ze wszystkich sektorów przemysłu spożywczego.

W misji gospodarczej do USA wzięli udział przedstawiciele firm z branży biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, którzy mają ambicje ukierunkowane na ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe, planujący wypromowanie swoich produktów: MLP Maes Anna; OLEOTEKA Monika Cylwa, Robert Cylwa s.c.; Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta; PRB Sp. z o.o.; GOLD LION Sp.z o. o.

–  Zależy nam na ożywieniu gospodarki powiatu pilskiego, a jednym ze sposobów jest jej umiędzynarodowienie. Wiele firm z naszego regionu ma duży potencjał, jest gotowa poszerzyć swoje rynki zbytu i znaleźć kontrahentów za granicą. Oferta prezentowana w ramach stoiska promocyjnego Powiatu Pilskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem – podsumowuje Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski, uczestnik misji.

Aż połowa uczestników targów w Miami to decydenci, dzięki którym AF&B było idealnym forum do spotkań z klientami, dostawcami, dystrybutorami i ekspertami z branży. Wśród prezentowanych na targach produktów dominowały napoje, świeże owoce i warzywa, żywność naturalna i organiczna, produkty piekarnicze oraz desery, wyroby cukiernicze i słodycze a także przyprawy oraz żywność i produkty dla zdrowego stylu życia.

W gronie naszych gości byli przedstawiciele sieci handlowych, specjalistycznych sklepów i marketów spożywczych, producenci, importerzy, hurtownicy, dystrybutorzy oraz właściciele i menedżerowie restauracji oraz hoteli z różnych części świata. Nawiązaliśmy obiecujące kontakty, które otwierają nam możliwości zarówno w zakresie eksportu naszych produktów jak i importu surowców z innych części świata – dodaje Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

Około 45% uczestników targów w Miami reprezentowało Amerykę Północną, ok. 40% – Amerykę Łacińską i Karaiby, 15% – Europę, Afrykę i Azję. Tak szeroki wahlarz potencjalnych kontrahentów stworzył przedsiębiorcom z powiatu pilskiego szansę na zawarcie obiecujących kontaktów handlowych m.in. na dynamicznym rynku Ameryki Łacińskiej.

Gospodarka Ameryki Łacińskiej z populacją ponad 640 milionów i łącznym PKB ponad 10 bilionów USD, to dynamiczny i rozwijający się rynek, na którym sprzedaż detaliczna żywności
i napojów w handlu elektronicznym rozwija się w tempie około 20% rocznie. W parytecie siły nabywczej stanowi ona około połowę wielkości gospodarki USA i jest najlepszym miejscem na nowe możliwości –
wyjaśnia Roberto Berríos – Dyrektor ds. Sprzedaży World Trade Center Miami.

Przedsiębiorcy biorący udział w tym przedsięwzięciu oceniają wyjazd jako ważny krok na drodze na pozaeuropejskie rynki i wyjątkową szansą na rozwój firmy.

MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA PROMUJĄCA POWIAT PILSKI

W ramach projektu “Promocja gospodarcza powiatu pilskiego – etap II” zaplanowano opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu pilskiego. Działanie to ukierunkowane było na zagranicznych inwestorów. Kampania wizerunkowa w mediach międzynarodowych miała na celu zachęcenie zagranicznych inwestorów do inwestowania oraz rozwijania w powiecie pilskim swojego biznesu. Kampania promocyjna jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

W ramach kampanii:

 1. Opracowano i nagrano 30-sekundowy spot promujący powiat pilski w dwóch wersjach językowych (angielskim i niemieckim).
 2. Pięciokrotnie wyemitowano spot  na antenie CNBC EMEA (obejmującej swym zasięgiem Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę). Ponadto wersję niemieckojęzyczną wyemitowano w tamtejszych mediach społecznościowych.
 3. Opracowano billboard (reklamę graficzną), który opublikowano na lotniskach międzynarodowych w Poznaniu i Warszawie. Ponadto wersję elektroniczną reklamy publikowano w mediach społecznościowych dla odbiorów z terenu USA

Publikacja na lotnisku w Poznaniu:

 

Publikacja na lotnisku w Warszawie:

ANALIZY PERSPEKTYWICZNYCH RYNKÓW DLA ROZWOJU EKSPORTU 

W ramach projektu opracowano pogłębione ANALIZY perspektywicznych rynków dla rozwoju eksportu: Afryki i Ameryki Południowej. Analizy opracowano w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanych rynkach. Opracowanie analiz jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy nt. perspektywicznych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych partnerów / inwestorów. Analizy opracowane zostały dla wybranych specjalizacji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa wielkopolskiego.

Poniżej prezentujemy analizy, będącą rezultatem działań projektowych Powiatu Pilskiego (Partner Wiodący). Linki do analiz dostępne są poniżej:

FORUM GOSPODARCZE

Międzynarodowe Forum Gospodarcze  “W drodze na nowe rynki”

Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST wspólnie z Powiatem Pilskim serdecznie zapraszają na Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki”. Forum jest podsumowaniem projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Innowacji w JST. Projekt został współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO). Współorganizatorem wydarzenia jest także Fundacja Fundusz Współpracy.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedsiębiorstwa, JST, inwestorów, instytucje otoczenia biznesu z terenu powiatu pilskiego, a także regionalne media.

Forum odbędzie się 24 listopada 2022 r.

 • w godzinach od 9.30 do 12.45. w Hotelu Gromada w Pile przy Alei Piastów 15,
 • w godzinach 13.00-16.30  w Centrum Integracji Społeczno-Kuturalno-Naukowej „ISKRA” w Pile przy ul. Kilińskiego 12

Budynek Centrum został zrewitalizowany przez Powiat Pilski także przy wykorzystaniu środków unijnych z WRPO z przeznaczeniem na miejsce współpracy i integracji społeczno-samorządowo-biznesowej.

AGENDA KONFERENCJI

CZĘŚĆ I – Hotel Gromada w Pile

🔴 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

🔴 10.00 – 10.45 Śniadanie biznesowe: Dyskusja nad stanem, możliwością i przyszłością internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP w powiecie pilskim. Powitanie: Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Marcin Król, Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST

PANEL I „W drodze na nowe rynki”

🔴 10.45 – 11.05  Rezultaty projektu – misje gospodarcze do USA i ZEA(w tym o możliwości udziału MŚP w targach z Szanghaju i Dubaju)  – Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile/ Koordynator Projektu.

🔴 11.05– 11.20 Rezultaty projektu – kampania promocyjna w mediach zagranicznych – Romuald Burczyk, Wiceprezes Zarządu Business Communication Group Sp. z o.o.

🔴 11.20-11.35 Rezultaty projektu – doświadczenia przedsiębiorców biorących udział w projekcie

🔴 11.35– 12.00 Rezultaty projektu : nawiązanie kontaktów i współpracy między sektorami; prezentacja ulg podatkowych wynikających ze współpracy z uczelnią wyższą, które mogą być zastosowane przez przedsiębiorców – prof. Joanna Kulczycka (on-line) oraz Magdalena Ostasz, Koordynator Zespołu Radców Prawnych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz Alicja Mędrek-Bukowska, Prezes Zarządu AP Group sp. z o.o.

PANEL II „Wsparcie internacjonalizacji”

🔴 12.00-12.20 Rola Ambasady w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw – Jakub Sławek, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, łączenie on-line z Ambasadą RP w Dubaju

🔴  12.20-12.45 Ekspansja na rynki zagraniczne – analiza rynków docelowych Afryki i Ameryki Południowej –Agata Pietrzak, DC CENTRUM sp. z o.o.

 

CZĘŚĆ II – Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „ISKRA” w Pile

PANEL III „Dobre praktyki w rozwoju lokalnym”

🔴 13.00 – 13.15 Możliwości wsparcia finansowego promocji gospodarczej w programach UE w nowym rozdaniu na lata 2021-2027 – Piotr Przybysz, Fundacja Fundusz Współpracy

🔴 13.15– 13.35 Monitor Rozwoju Lokalnego jako narzędzie wspomagające wytyczanie celów i monitorowanie realizacji strategii rozwoju w JST – Justyna Pietrzykowska, Związek Miast Polskich

🔴 13.35– 13.55 BGK możliwości dla JST i przedsiębiorców –  Krzysztof Antczak, Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski

PANEL IV „Biznes bez granic”

🔴 13.55– 14.15 Polski Ład katalizatorem przemian  – Paweł Polikowski, Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych w BGK

🔴 14.15– 14.30 Oferta finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wsparcie dla przedsiębiorców – Andrzej Rosiek, Dyrektor Centrum, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

🔴 14.30– 15.00 Spotkania networkingowe

🔴 15.00– 15.30 Wręczenie certyfikatów dla MŚP za internacjonalizację gospodarki Powiatu Pilskiego

🔴 15:30 – 16:15 Negocjacje biznesowe – dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa – politolog, ekonomista, wykładowca uniwersytecki, przewodniczący Fundacji Euro-African, Przewodniczący Fundacji Southern Connect, negocjator, uczestnik misji dyplomatycznych i gospodarczych

Forum będzie organizowane w budynkach i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Dołożymy wszelkich starań, aby dostosować wsparcie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z niepełnosprawności. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb proszę o wcześniejszy kontakt w dogodny dla Państwa sposób (na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub pod nr telefonu 67 210 93 15).

 

 

24.11.2022 r. – Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki” było podsumowaniem II etapu projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

W forum wzięli udział m.in. przedstawiciele firm, którzy w ramach projektu uczestniczyli w międzynarodowych targach w Miami w USA oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na targi spożywcze do Miami wyjechało pięciu przedsiębiorców z powiatu pilskiego, na targi nowoczesnych technologii GITEX GLOBAL w Dubaju – przedstawiciele dziesięciu firm.

– Wyjazd był bardzo udany, dużo się działo. Były to ogromne targi, wystawiało się wielu przedsiębiorców, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także ja zaliczam je do bardzo udanych, ponieważ udało mi się nawiązać nowe kontakty biznesowe – mówi Maciej Kożuchowski z firmy KM Import, który uczestniczył w targach w Dubaju.

Maciej Kożuchowski u nowego kontrahenta spędził cały dzień w firmie, która zajmuje się wyposażaniem aut, sprzedawanych później m.in. wojsku, policji czy straży pożarnej. – Cały czas mam z nim kontakt i wierzę, że będziemy wspólnie współpracować biznesowo.

Wyjazdy przełożyły się więc na konkretne korzyści. Wszyscy przedsiębiorcy wrócili z nowymi kontaktami i pomysłami na swoją działalność. Niektórzy dołożyli do tego już podpisane kontrakty z partnerami zagranicznymi.

– Celem projektów promocji gospodarczej, na które pozyskaliśmy łącznie około 2,5 miliona złotych środków unijnych, jest promocja przedsiębiorców z terenu gmin powiatu pilskiego i umiędzynarodowienie gospodarki regionu. Nasi przedsiębiorcy nie tylko nawiązali nowe relacje biznesowe, ale nabyli także nowych umiejętności i doświadczenia – mówi Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Ważna była także promocja subregionu pilskiego. W największych telewizjach, które zajmują się tematyką gospodarczą, były emitowane spoty o powiecie pilskim, na lotniskach pojawiły się billboardy, które wskazywały na to, że jesteśmy otwarci na inwestorów. To dodatkowa wartość tych projektów.

Podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego przedstawicielom firm biorącym udział w projekcie Starosta Pilski wręczył certyfikaty za internacjonalizację gospodarki Powiatu Pilskiego.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego „W drodze na nowe rynki” – wideorelacja z wydarzenia (Hotel Gromada oraz Centrum Powiatowe Integracji Społecznej ISKRA w Pile, 24 listopada 2022 r.)

 

Prezentacje:

Panel I_1_Prezentacja_Karolina Szambelańczyk_PP

Panel I_2_prezentacja_Romuald Burczyk_BCG

Panel I_3_prezentacja_M.Ostasz_A.Mędrek_AGH_bz

Panel II_1_prezentacja_Agata Pietrzak_DC Centrum

Panel III_1_Prezentacja_Piotr Przybysz_FFW

Panel III_3_prezentacja_ Krzysztof Antczak_BGK_bz

Panel IV_1_Prezentacja_Paweł Polikowski_BGK_bz

Panel IV_2_Prezentacja_Andrzej Rosiek_ARP

Panel_III_ 2_Prezentacja_Justyna Pietrzykowska_CWD Plus

 

Biuro projektu

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju
al. Niepodległości 33/35
III piętro, pokój nr 316
64-920 Piła

Kontakt do Biura projektu (Starostwo Powiatowe w Pile):
Telefon + 48 67 210 93 15
E-mail ue@powiat.pila.pl

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

Kontakt z Partnerem projektu (Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST):
Marcin Król – Specjalista ds. internacjonalizacji
E-mail marcin.krol@innowacyjnejst.pl

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.