lista projektów Szczegóły projektu

Promocja powiatu pilskiego – etap II

O projekcie

Informacje o projekcie

Projekt partnerski pn. „PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – etap II ” jest realizowany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Powiat Pilski (Beneficjent – Partner Wiodący)
 2. Fundację na Rzecz Wspierania Innowacji w JST (Partner)

 

Numer projektu: RPWP.01.04.02-30-0004/19

Całkowita wartość projektu: 1 686 385,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 423 227,24 zł

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego (kontynuacja) oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez dalszy, nieustanny rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie od 01.04.2021 r. do 31.11.2022 r.

 

Cele szczegółowe projektu
 1. Wzrost dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rynków zagranicznych.
 2. Wzrost poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie poprzez rozpowszechnienie/rozwój eksportu na rynkach zagranicznych.
 3. Rozwój oferty gospodarczej i inwestycyjnej regionu.
 4. Krajowa kampania powiatowa, mająca na celu szeroką promocję projektu i pozyskanie MŚP na targi gospodarcze.
 5. Międzynarodowa  kampania promocyjna, mająca na celu zwiększenie szans na napływ inwestorów.
 6. Ukazanie silnych stron i atutów powiatu pilskiego na arenie międzynarodowej/krajowej.
 7. Rozwój marki Wielkopolski.
Zadania zaplanowane w projekcie
 1. Specjalista ds. internacjonalizacji – koszty osobowe.
 2. Młodszy specjalista ds. promocji – koszty osobowe.
 3. Kierownik projektu – koszty pośrednie.
 4. Specjalista ds. rozliczeń – koszty pośrednie.
 5. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – Wnioskodawca (DUBAJ).
 6. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – MŚP (DUBAJ).
 7. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – Wnioskodawca (CHINY).
 8. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – MŚP (CHINY).
 9. Opracowanie analizy rynku perspektywicznego – Ameryki Południowej wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych.
 10. Opracowanie analizy rynku perspektywicznego – Afryki wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych.
 11. Usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie „biznesowego brunchu”.
 12. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym: aktualizacja i druk BROSZUR.
 13. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym: ROLL-UP.
 14. Przygotowanie konferencji prasowej otwierającej projekt.
 15. Opracowanie i przeprowadzenie powiatowej kampanii promocyjno-informacyjnej (skierowanej dla MŚP z powiatu pilskiego).
 16. Opracowanie i przeprowadzenie międzynarodowej kampanii w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu powiatu pilskiego (skierowanej do zagranicznych inwestorów).
 17. Przygotowanie forum gospodarczego.

 

Efekty rzeczowe

Kluczowe:
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym: 4
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym: 5

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba imprez targowych i wystaw: 2
Liczba przygotowanych analiz: 2

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie: 15

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami horyzontalnymi UE i ma wpływ pozytywny w obszarze zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci, społeczeństwa informacyjnego. Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, wszystkie efekty rzeczowe (produkty, usługi), będące wynikiem realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

BIZNES BEZ GRANIC – JAK WEJŚĆ NA RYNEK MIĘDZYNARODOWY

Konferencja otwierająca projekt pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”

Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST wspólnie z Powiatem Pilskim serdecznie zapraszają na konferencję

„BIZNES BEZ GRANIC – jak wejść na rynek międzynarodowy”

inaugurującą realizację projektu 1.4.2 WRPO pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II!

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2021 r. w godzinach 10:30– 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile, ul. Okrzei 9.

 

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedsiębiorstwa, JST, instytucje otoczenia biznesu z terenu powiatu pilskiego, a także regionalne media.

 

AGENDA KONFERENCJI

🔴 10.30 – 10.45 Uroczyste powitanie uczestników – Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski

🔴 10.45 – 11.00  Informacja o projekcie „Promocja Powiatu Pilskiego – etap II” (w tym o możliwości udziału MŚP w targach z Szanghaju i Dubaju)  – Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile/ Koordynator Projektu.

🔴 11.00– 11.20 Rola Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw – Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu – Europa, Centrum Eksportu PAIH

🔴 11.20-11.40 Ekspansja na rynki zagraniczne – jak być gotowym do sprzedaży eksportowej w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Sebastian Kuśmierek, Prezes Polskiego Klastra Eksportowego

🔴 11.40– 12.00 Prezentacja portalu www.biznes.powiat.pila.pl –  Sebastian Sowa, Członek Zarządu Komplementariusza Sun Group sp. z o.o. sp. k.

🔴 12.00-12.30 Przerwa na lunch 

🔴  12.30-12.45 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy – Ewa Dorna, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

🔴 12.45 – 13.00 Możliwość wsparcia przedsiębiorstw w nowej perspektywie 2021-2021 – przegląd projektów programów operacyjnych – Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Do dyspozycji uczestników konferencji dostępny będzie punkt konsultacyjny udzielający informacji na temat zasad rekrutacji do projektu pn. ” Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

W celu zarejestrowania się na konferencję prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 20 października 2021r. na adres: ue@powiat.pila.pl

DOSTOSOWANIE WYDARZENIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że konferencja organizowana jest w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wydarzenie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty).

 

PREZENTACJE Z KONFERENCJI DO POBRANIA:

 

Nabór MŚP na targi i szkolenia

W środę 18 maja 2022 r. rozpocznie się nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł Jutra, Rozwój oparty na ICT oraz Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów do udziału w zagranicznych targach branżowych.

Firmy z terenu powiatu pilskiego mogą również skorzystać ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (obejmującego strategie wchodzenia na rynki zagraniczne, zagadnienia związane z eksportem pośrednim i bezpośrednim, systemami celnymi i dokumentacją eksportową).

 

UWAGA! 

Nabór mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach: Przemysł JutraRozwój oparty na ICT oraz Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów do udziału w zagranicznych targach branżowych oraz szkoleniach

ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 12 LIPCA 2022 r. !!!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach:

Regulamin naboru i załączniki – Targi w Dubaju_przedłużenie rekrutacji do 12.07.22

Regulamin naboru i załączniki – Targi w Miami _przedłużenie rekrutacji do 12.07.22

Regulamin naboru – Wsparcie szkoleniowo -doradcze_ przedłużenie rekrutacji do 12.07.22

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik do dokumentacji aplikacyjnej na targi i szkolenia

Wzór umowy- szkolenia dla MŚP

Wzór umowy – targi USA

Wzór umowy – targi ZEA

 

Archiwalne_Regulamin i załączniki_targi w USA_nabór do 30.06.2022

Archiwalne_Regulamin i załączniki_targi w ZEA_nabór do 30.06.2022

Archiwalne_Regulamin i załączniki_szkolenia_nabór do 30.06.2022

Archiwalne_Regulamin naboru na szkolenia dla MŚP (wraz z formularzami aplikacyjnymi))

Archiwalne_Regulamin naboru dla MŚP na targi w USA z branży biosurowce (wraz z formularzami aplikacyjnymi)

Archiwalne_Regulamin naboru dla MŚP na targi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z branży przemysł jutra oraz IT (wraz z formularzami aplikacyjnymi)

Biuro projektu

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju
al. Niepodległości 33/35
III piętro, pokój nr 316
64-920 Piła

Kontakt do Biura projektu (Starostwo Powiatowe w Pile):
Telefon + 48 67 210 93 15
E-mail ue@powiat.pila.pl

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

Kontakt z Partnerem projektu (Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST):
Marcin Król – Specjalista ds. internacjonalizacji
E-mail marcin.krol@innowacyjnejst.pl

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.