lista projektów Szczegóły projektu

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

O projekcie

Informacje o projekcie

Projekt partnerski pn. „PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO” jest realizowany od 2 września 2019 r. do 31 marca 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Powiat Pilski (Beneficjent – Partner Wiodący)
 2. Fundację na Rzecz Wspierania Innowacji w JST (Partner)

 

Numer projektu: RPWP.01.04.02-30-0001/18

Całkowita wartość projektu: 1 066 049, 98 zł

Kwota dofinansowania z UE: 747 598, 47 zł

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarzadzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 02.09.2019 – 31.03.2022 roku.

 

Cele szczegółowe projektu
 1. Wzrost poziomu handlu zagranicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie poprzez zdobycie nowych rynków zagranicznych.
 2. Wzrost dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rynków zagranicznych.
 3. Międzynarodowa i krajowa promocja możliwości inwestycyjnych, mająca na celu zwiększenie szans na wpływ inwestorów i poprawę sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy.
 4. Połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej celem ukazania silnych stron i atutów regionu na arenie międzynarodowej / krajowej.
 5. Stworzenie i rozwój kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu.
 6. Budowa marki Wielkopolski.

 

Zadania zaplanowane w projekcie
 1. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – Wnioskodawca.
 2. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – MŚP.
 3. Usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie „biznesowego brunchu”.
 4. Usługa szkoleniowo-doradcza w zakresie pozyskania inwestorów.
 5. Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego – azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych.
 6. Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego – Ameryki Północnej wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych.
 7. Stworzenie platformy internetowej jako systemu komunikacji, poświęconej internacjonalizacji i promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu.
 8. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym.
 9. Przygotowanie filmu promocyjnego
 10. Wdrożenie systemu „certyfikacji” – zakup statuetek dla MŚP za internacjonalizację gospodarki regionalnej.
 11. Promocja gospodarcza i inwestycyjna w mediach, w tym kampania wizerunkowa.
 12. Przygotowanie ogólnopolskiej konferencji.
 13. Konferencja otwierająca projekt.
 14. Przygotowanie materiałów dotyczących wizualizacji Marki Wielkopolski.
 15. Specjalista ds. internacjonalizacji – koszty osobowe.
 16. Młodszy specjalista ds. promocji – koszty osobowe.

 

Efekty rzeczowe

Kluczowe:
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym: 6
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym: 6

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba imprez targowych i wystaw: 2
Liczba przygotowanych analiz: 2

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie: 10

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami horyzontalnymi UE i ma wpływ pozytywny w obszarze zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci, społeczeństwa informacyjnego. Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, wszystkie efekty rzeczowe (produkty, usługi), będące wynikiem realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

BIZNES BEZ GRANIC – JAK WEJŚĆ NA RYNEK MIĘDZYNARODOWY

Konferencja otwierająca projekt pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST wspólnie z Powiatem Pilskim serdecznie zapraszają na konferencję „BIZNES BEZ GRANIC – jak wejść na rynek międzynarodowy” inaugurującą realizację projektu 1.4.2 WRPO pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”!

Wydarzenie odbędzie się 30 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile, ul. Okrzei 9.

Tematyka konferencji skupiona będzie wokół dwóch modułów tematycznych:

 1. Dobre praktyki, strategie i możliwości w zakresie internacjonalizacji i ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z powiatu pilskiego oraz zatrudniania cudzoziemców
 2. Możliwości i warunki pozyskania finansowania kosztów udziału w zagranicznych targach branżowych (USA, Niemcy), szkoleniach i doradztwie z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także współpracy z zagranicznymi inwestorami przez firmy oraz JST z powiatu pilskiego, w ramach projektu 1.4.2 WRPO „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedsiębiorstwa, JST, instytucje otoczenia biznesu z terenu powiatu pilskiego, a także regionalne media.

 

AGENDA KONFERENCJI

🔴 10:00 – 10:30 Rejestracja, kawa powitalna dla gości

🔴 10.30 – 10.45 Uroczyste powitanie uczestników – Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski

🔴 10.45 – 11.30 Rozszerzanie działalności biznesowej i wprowadzanie produktów na rynek USA – Rafał Wojciechowski, Business Development Manager w UL International Polska sp. z o.o.

🔴 11.30 – 12.15 Ekspansja na rynki zagraniczne – jak być gotowym do sprzedaży zagranicznej – Sebastian Kuśmierek, Prezes Polskiego Klastra Eksportowego

🔴 12.15-12.45 Przerwa na lunch

🔴 12.45 – 13.15 Zasady rekrutacji przedsiębiorstw na targi i szkolenia w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – Karolina Szambelańczyk, Koordynator Projektu / Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile

🔴 13.15 – 13.35 Zatrudnianie cudzoziemców – porady praktyczne
– Ewa Dorna, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

🔴 13.35 – 14.00 Zezwolenia na pracę cudzoziemca w województwie wielkopolskim – aspekt praktyczny
– Andrzej Soboń, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

W celu zarejestrowania się na konferencję prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 29 października 2019 r. na adres: ue@powiat.pila.pl

DOSTOSOWANIE WYDARZENIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że konferencja organizowana jest w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wydarzenie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty).

 

 

PREZENTACJE Z KONFERENCJI DO POBRANIA:
Zdjęcia z konferencji otwierającej projekt dostępne są na stronie internetowej Powiatu Pilskiego:

Rekrutacja JST na szkolenia

UWAGA!
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że realizacja usług szkoleniowo-doradczych dla JST przesunięta została na rok 2021 r. O wznowieniu działań rekrutacyjnych w 2021 r. będziemy Państwa informować na stronie projektu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rekrutacja pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z powiatu pilskiego do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym w zakresie pozyskania inwestorów w ramach projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Nabór przedstawicieli JST z powiatu pilskiego do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym poświęconym tematyce pozyskania inwestorów, w tym w zakresie:

  1. Standardów przygotowywania ofert inwestycyjnych przez JST
  2. Standardów obsługi inwestorów przez JST
  3. Dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania inwestorów przez JST
  4. Korzyści i możliwości wynikające z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej przez JST
  5. Metod i technik wykorzystania atutów JST w kontekście pozyskiwania inwestorów przez JST
  6. Praktycznej wiedzy w zakresie możliwości (prawnie ograniczonych) negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz zabezpieczania interesów JST oraz osiągniecia i sukcesu w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy

Szkolenia 2-dniowe (2 dni x 6 godzin) dla 10 pracowników JST odbędą się Starostwie Powiatowym w Pile w I półroczu 2020 roku.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 30 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

WYPEŁNIONE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ DO 31.01.2020 r. NA ADRES BIURA PROJEKTU Z DOPISKIEM:

REKRUTACJA do projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju
al. Niepodległości 33/35
III piętro, pokój nr 316
64-920 Piła

DOSTOSOWANIE WSPARCIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że wsparcie szkoleniowo-doradcze organizowana będzie w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wsparcie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z niepełnosprawności. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty z Biurem Projektu).

Rekrutacja PRZEDSIĘBIORSTW na targi i szkolenia

UWAGA!
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że realizacja usług szkoleniowo-doradczych oraz rekrutacja przedsiębiorców na targi zagraniczne przesunięte zostały na rok 2021 r. O wznowieniu działań rekrutacyjnych w 2021 r. będziemy Państwa informować na stronie projektu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRE-ANKIETA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) Z POWIATU PILSKIEGO NA UCZESTNICTWO W ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANŻOWYCH ORAZ WE WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” Powiat Pilski przeprowadza pre-ankietę dotycząca zapotrzebowania przedsiębiorstw MŚP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych (USA, Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie 01.2020 r. do 03.2021 r. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe. Celem prowadzonego badania jest możliwie największe dostosowanie działań projektowych do zapotrzebowania mikro, małych i średnich firm z powiatu pilskiego, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne.

Informujemy, że wszystkie przedsiębiorstwa, które dostarczą pre-ankietę, będą informowane o planowanym terminie rozpoczęcia rekrutacji firm do projektu oraz o rozpoczęciu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

PRE-ANKIETA dla przedsiębiorstw_WORD

PRE-ANKIETA dla przedsiębiorstw_PDF

Prosimy o dostarczenie wypełnionych pre-ankiet w terminie do 20 grudnia 2019 r. w jednej z wybranych form:

 • Pocztą elektroniczną na adres: ue@powiat.pila.pl
 • Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydział Funduszy Pomocowych
  i Rozwoju, al. Niepodległości 33/35, III piętro, pokój nr 316, 64-920 Piła

KONTAKT:
Telefon + 48 67 210 93 15
E-mail ue@powiat.pila.pl

 

DOSTOSOWANIE WSPARCIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że wsparcie szkoleniowo-doradcze organizowana będzie w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wsparcie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z niepełnosprawności. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty z Biurem Projektu).

Film promocyjny Powiatu Pilskiego

W ramach projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” zaplanowano przygotowanie i nakręcenie FILMU promującego region powiatu pilskiego pod kątem gospodarczym i inwestycyjnym. Przygotowanie filmu promującego jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym.

Miło nam zaprezentować film, będący rezultatem działań projektowych. Linki do obejrzenia filmów (klip w języku polskim oraz filmy w j. polskim, angielskim i niemieckim) dostępne są poniżej:

Klip promocyjny Powiatu Pilskiego (wersja krótka)

 

Film promocyjny w j. polskim (wersja dłuższa, PL)
Film promocyjny w j. angielskim (ENG/US)
Film promocyjny w j. niemieckim (DE)

 

 

Przygotowanie materiałów dotyczących wizualizacji Marki Wielkopolski

W ramach projektu wykonano materiały promocyjno-wizualizacyjne, dotyczące BUDOWY MARKI WIELKOPOLSKI, mające na celu opracowanie spójnej wizualizacji i promocji projektu, co umożliwi docelowym beneficjentom oraz pozostałym odbiorcom  –  identyfikację z projektem. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby projektu w zakresie budowy rozpoznawalnej i atrakcyjnej Marki Wielkopolski. Będą one wykorzystywane podczas targów gospodarczych za granicą i ogólnopolskiej konferencji ogólnopolskiej na zakończenie realizacji projektu – ukierunkowane są one na promocję regionu powiatu pilskiego oraz Marki Wielkopolski wśród inwestorów, kontrahentów oraz potencjalnych partnerów zagranicznych.

 

 

Analizy perspektywicznych rynków docelowych: Azjatycki (Bliski i Daleki Wschód), Ameryka Północna

W ramach projektu opracowano pogłębione ANALIZY perspektywicznych rynków docelowych: azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) oraz Ameryki Północnej w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanych rynkach. Opracowanie analiz jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy nt. docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów. Analizy opracowane zostały dla wybranych specjalizacji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa wielkopolskiego.

Poniżej prezentujemy analizy, będącą rezultatem działań projektowych Powiatu Pilskiego (Partner Wiodący). Linki do analiz dostępne są poniżej:

Analiza perspektywicznego rynku docelowego – AMERYKA PÓŁNOCNA (Pobierz)

Analiza perspektywicznego rynku docelowego – AZJA (Pobierz)

Broszura informacyjno-promocyjna powiatu pilskiego

W ramach projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych w formie BROSZUR, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

Poniżej prezentujemy broszurę informacyjno-promocyjną, będącą rezultatem działań projektowych. Broszura dostępna jest do pobrania w trzech wersjach językowych:

Biuro projektu

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju
al. Niepodległości 33/35
III piętro, pokój nr 316
64-920 Piła

Kontakt do Biura projektu (Starostwo Powiatowe w Pile):
Telefon + 48 67 210 93 15
E-mail ue@powiat.pila.pl

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

Kontakt z Partnerem projektu (Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST):
Agata Głuchowska – Specjalista ds. internacjonalizacji
Telefon  +48 512 267 190
E-mail a.gluchowska@innowacyjnejst.pl

 

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.