lista projektów Szczegóły projektu

Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego

O projekcie

Informacje o projekcie

Projekt partnerski pn. „PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO” jest realizowany od 2 września 2019 r. do 30 września 2023 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Powiat Pilski (Beneficjent – Partner Wiodący)
 2. Fundację na Rzecz Wspierania Innowacji w JST (Partner)

 

Numer projektu: RPWP.01.04.02-30-0001/18

Całkowita wartość projektu: 1 044 521,41 zł

Kwota dofinansowania z UE: 732 721zł

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarzadzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu w terminie: 02.09.2019 – 31.09.2023 roku.

 

Cele szczegółowe projektu
 1. Wzrost poziomu handlu zagranicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie poprzez zdobycie nowych rynków zagranicznych.
 2. Wzrost dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rynków zagranicznych.
 3. Międzynarodowa i krajowa promocja możliwości inwestycyjnych, mająca na celu zwiększenie szans na wpływ inwestorów i poprawę sytuacji gospodarczej, w tym na rynku pracy.
 4. Połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej celem ukazania silnych stron i atutów regionu na arenie międzynarodowej / krajowej.
 5. Stworzenie i rozwój kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu.
 6. Budowa marki Wielkopolski.

 

Zadania zaplanowane w projekcie
 1. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – Wnioskodawca.
 2. Udział w międzynarodowych imprezach targowych za granicą – MŚP.
 3. Usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie „biznesowego brunchu”.
 4. Usługa szkoleniowo-doradcza w zakresie pozyskania inwestorów.
 5. Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego – azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych.
 6. Opracowanie analizy perspektywicznego rynku docelowego – Ameryki Północnej wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych.
 7. Stworzenie platformy internetowej jako systemu komunikacji, poświęconej internacjonalizacji i promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu.
 8. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym i krajowym.
 9. Przygotowanie filmu promocyjnego
 10. Wdrożenie systemu „certyfikacji” – zakup statuetek dla MŚP za internacjonalizację gospodarki regionalnej.
 11. Promocja gospodarcza i inwestycyjna w mediach, w tym kampania wizerunkowa.
 12. Przygotowanie ogólnopolskiej konferencji.
 13. Konferencja otwierająca projekt.
 14. Przygotowanie materiałów dotyczących wizualizacji Marki Wielkopolski.
 15. Specjalista ds. internacjonalizacji – koszty osobowe.
 16. Młodszy specjalista ds. promocji – koszty osobowe.

 

Efekty rzeczowe

Kluczowe:
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym: 6
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym: 6

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba imprez targowych i wystaw: 2
Liczba przygotowanych analiz: 2

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

 

Specyficzne dla projektu:
Liczba przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie: 10

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami horyzontalnymi UE i ma wpływ pozytywny w obszarze zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci, społeczeństwa informacyjnego. Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, wszystkie efekty rzeczowe (produkty, usługi), będące wynikiem realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

BIZNES BEZ GRANIC – JAK WEJŚĆ NA RYNEK MIĘDZYNARODOWY

Konferencja otwierająca projekt pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST wspólnie z Powiatem Pilskim serdecznie zapraszają na konferencję „BIZNES BEZ GRANIC – jak wejść na rynek międzynarodowy” inaugurującą realizację projektu 1.4.2 WRPO pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”!

Wydarzenie odbędzie się 30 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile, ul. Okrzei 9.

Tematyka konferencji skupiona będzie wokół dwóch modułów tematycznych:

 1. Dobre praktyki, strategie i możliwości w zakresie internacjonalizacji i ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z powiatu pilskiego oraz zatrudniania cudzoziemców
 2. Możliwości i warunki pozyskania finansowania kosztów udziału w zagranicznych targach branżowych (USA, Niemcy), szkoleniach i doradztwie z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także współpracy z zagranicznymi inwestorami przez firmy oraz JST z powiatu pilskiego, w ramach projektu 1.4.2 WRPO „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedsiębiorstwa, JST, instytucje otoczenia biznesu z terenu powiatu pilskiego, a także regionalne media.

 

AGENDA KONFERENCJI

🔴 10:00 – 10:30 Rejestracja, kawa powitalna dla gości

🔴 10.30 – 10.45 Uroczyste powitanie uczestników – Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski

🔴 10.45 – 11.30 Rozszerzanie działalności biznesowej i wprowadzanie produktów na rynek USA – Rafał Wojciechowski, Business Development Manager w UL International Polska sp. z o.o.

🔴 11.30 – 12.15 Ekspansja na rynki zagraniczne – jak być gotowym do sprzedaży zagranicznej – Sebastian Kuśmierek, Prezes Polskiego Klastra Eksportowego

🔴 12.15-12.45 Przerwa na lunch

🔴 12.45 – 13.15 Zasady rekrutacji przedsiębiorstw na targi i szkolenia w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – Karolina Szambelańczyk, Koordynator Projektu / Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile

🔴 13.15 – 13.35 Zatrudnianie cudzoziemców – porady praktyczne
– Ewa Dorna, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

🔴 13.35 – 14.00 Zezwolenia na pracę cudzoziemca w województwie wielkopolskim – aspekt praktyczny
– Andrzej Soboń, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

W celu zarejestrowania się na konferencję prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 29 października 2019 r. na adres: ue@powiat.pila.pl

DOSTOSOWANIE WYDARZENIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że konferencja organizowana jest w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wydarzenie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty).

 

 

PREZENTACJE Z KONFERENCJI DO POBRANIA:
Zdjęcia z konferencji otwierającej projekt dostępne są na stronie internetowej Powiatu Pilskiego:

Rekrutacja JST na szkolenia

UWAGA!
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że realizacja usług szkoleniowo-doradczych dla JST przesunięta została na rok 2021 r. O wznowieniu działań rekrutacyjnych w 2021 r. będziemy Państwa informować na stronie projektu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rekrutacja pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z powiatu pilskiego do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym w zakresie pozyskania inwestorów w ramach projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Nabór przedstawicieli JST z powiatu pilskiego do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym poświęconym tematyce pozyskania inwestorów, w tym w zakresie:

  1. Standardów przygotowywania ofert inwestycyjnych przez JST
  2. Standardów obsługi inwestorów przez JST
  3. Dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania inwestorów przez JST
  4. Korzyści i możliwości wynikające z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej przez JST
  5. Metod i technik wykorzystania atutów JST w kontekście pozyskiwania inwestorów przez JST
  6. Praktycznej wiedzy w zakresie możliwości (prawnie ograniczonych) negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz zabezpieczania interesów JST oraz osiągniecia i sukcesu w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy

Szkolenia 2-dniowe (2 dni x 6 godzin) dla 10 pracowników JST odbędą się Starostwie Powiatowym w Pile w I półroczu 2020 roku.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 30 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

WYPEŁNIONE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ DO 31.01.2020 r. NA ADRES BIURA PROJEKTU Z DOPISKIEM:

REKRUTACJA do projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju
al. Niepodległości 33/35
III piętro, pokój nr 316
64-920 Piła

DOSTOSOWANIE WSPARCIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że wsparcie szkoleniowo-doradcze organizowana będzie w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wsparcie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z niepełnosprawności. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty z Biurem Projektu).

Rekrutacja PRZEDSIĘBIORSTW na targi i szkolenia

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP NA TARGI W KOLONII W RAMACH PROJEKTU „PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO”

Powiat Pilski ogłasza nabór przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie powiatu do projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.W ramach projektu przewidziano wsparcie dla MŚP w postaci:

– udziału w targach IMM, Kolonia (Niemcy) dla przedsiębiorstw wpisujących się w obszar Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego: „Wnętrza przyszłości” i „Przemysł Jutra”,

– dedykowanej platformy służącej internacjonalizacji: https://biznes.powiat.pila.pl/ (z modułem dla MŚP).

Więcej informacji o projekcie: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/165,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Powiatu Pilskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji Województwa Wielkopolskiego wskazanych w regulaminach dotyczących poszczególnych rodzajów wsparcia.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór do projektu  „PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO” w Kancelarii Starostwa Powiatowego (aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła) lub przesłanie dokumentów pocztą do 10 lutego 2023 r.  (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w wyjazdach targowych zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi w 2023 r.
W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje: Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju (tel. 67 210 93 15, e-mail: jolanta.borkowska@powiat.pila.pl).

Kopia Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis
MŚP_targi w Kolonii_dokumenty rekrutacyjne

 

 

 

 

UWAGA!
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że realizacja usług szkoleniowo-doradczych oraz rekrutacja przedsiębiorców na targi zagraniczne przesunięte zostały na rok 2021 r. O wznowieniu działań rekrutacyjnych w 2021 r. będziemy Państwa informować na stronie projektu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRE-ANKIETA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) Z POWIATU PILSKIEGO NA UCZESTNICTWO W ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANŻOWYCH ORAZ WE WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” Powiat Pilski przeprowadza pre-ankietę dotycząca zapotrzebowania przedsiębiorstw MŚP z powiatu pilskiego na uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych (USA, Niemcy) oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych do realizacji w okresie 01.2020 r. do 03.2021 r. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe. Celem prowadzonego badania jest możliwie największe dostosowanie działań projektowych do zapotrzebowania mikro, małych i średnich firm z powiatu pilskiego, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne.

Informujemy, że wszystkie przedsiębiorstwa, które dostarczą pre-ankietę, będą informowane o planowanym terminie rozpoczęcia rekrutacji firm do projektu oraz o rozpoczęciu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

PRE-ANKIETA dla przedsiębiorstw_WORD

PRE-ANKIETA dla przedsiębiorstw_PDF

Prosimy o dostarczenie wypełnionych pre-ankiet w terminie do 20 grudnia 2019 r. w jednej z wybranych form:

 • Pocztą elektroniczną na adres: ue@powiat.pila.pl
 • Pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Pile, Wydział Funduszy Pomocowych
  i Rozwoju, al. Niepodległości 33/35, III piętro, pokój nr 316, 64-920 Piła

KONTAKT:
Telefon + 48 67 210 93 15
E-mail ue@powiat.pila.pl

 

DOSTOSOWANIE WSPARCIA DO SPECJALNYCH POTRZEB

Informujemy, że wsparcie szkoleniowo-doradcze organizowana będzie w budynku i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Organizator dołoży ponadto wszelkich starań, aby dostosować wsparcie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z niepełnosprawności. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem w dogodny dla Państwa sposób (telefoniczny, mailowy lub osobisty z Biurem Projektu).

Film promocyjny Powiatu Pilskiego

W ramach projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” zaplanowano przygotowanie i nakręcenie FILMU promującego region powiatu pilskiego pod kątem gospodarczym i inwestycyjnym. Przygotowanie filmu promującego jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym.

Miło nam zaprezentować film, będący rezultatem działań projektowych. Linki do obejrzenia filmów (klip w języku polskim oraz filmy w j. polskim, angielskim i niemieckim) dostępne są poniżej:

Klip promocyjny Powiatu Pilskiego (wersja krótka)

 

Film promocyjny w j. polskim (wersja dłuższa, PL)
Film promocyjny w j. angielskim (ENG/US)
Film promocyjny w j. niemieckim (DE)

 

 

Przygotowanie materiałów dotyczących wizualizacji Marki Wielkopolski

W ramach projektu wykonano materiały promocyjno-wizualizacyjne, dotyczące BUDOWY MARKI WIELKOPOLSKI, mające na celu opracowanie spójnej wizualizacji i promocji projektu, co umożliwi docelowym beneficjentom oraz pozostałym odbiorcom  –  identyfikację z projektem. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby projektu w zakresie budowy rozpoznawalnej i atrakcyjnej Marki Wielkopolski. Będą one wykorzystywane podczas targów gospodarczych za granicą i ogólnopolskiej konferencji ogólnopolskiej na zakończenie realizacji projektu – ukierunkowane są one na promocję regionu powiatu pilskiego oraz Marki Wielkopolski wśród inwestorów, kontrahentów oraz potencjalnych partnerów zagranicznych.

 

 

Analizy perspektywicznych rynków docelowych: Azjatycki (Bliski i Daleki Wschód), Ameryka Północna

W ramach projektu opracowano pogłębione ANALIZY perspektywicznych rynków docelowych: azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) oraz Ameryki Północnej w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanych rynkach. Opracowanie analiz jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy nt. docelowych rynków zagranicznych, niezbędnej do zdobycia nowych rynków oraz pozyskania partnerów / inwestorów. Analizy opracowane zostały dla wybranych specjalizacji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa wielkopolskiego.

Poniżej prezentujemy analizy, będącą rezultatem działań projektowych Powiatu Pilskiego (Partner Wiodący). Linki do analiz dostępne są poniżej:

Analiza perspektywicznego rynku docelowego – AMERYKA PÓŁNOCNA (Pobierz)

Analiza perspektywicznego rynku docelowego – AZJA (Pobierz)

Broszura informacyjno-promocyjna powiatu pilskiego

W ramach projektu „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych w formie BROSZUR, mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród zagranicznych partnerów, potencjalnych inwestorów i kontrahentów oraz poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych i inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów jest odpowiedzią na potrzeby powiatu pilskiego w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjnej regionu, niezbędną do umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki i wzmocnienia jego potencjału i atrakcyjności.

Poniżej prezentujemy broszurę informacyjno-promocyjną, będącą rezultatem działań projektowych. Broszura dostępna jest do pobrania w trzech wersjach językowych:

Udział w międzynarodowych targach w USA

Ponad 2300 wystawców z całego świata, w tym Unia Europejska i Powiat Pilski, wzięło udział w tegorocznych targach CES w USA – największych targach elektronicznych na świecie.

W pierwszych dniach stycznia 2022 r. misja gospodarcza z powiatu pilskiego na czele ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim uczestniczyła w największych targach elektronicznych na świecie.  W tegorocznej edycji targów CES wzięło udział ponad 2300 wystawców z całego świata,  40 000 uczestników z 119 krajów, w tym 1800 globalnych mediów.

Udział Powiatu Pilskiego wraz z grupą przedsiębiorców działających w branżach „Przemysł jutra” oraz „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne”  w targach w USA był jednym z działań projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”, którego celem jest internacjonalizacja lokalnej gospodarki oraz ułatwienie dostępu pilskim MŚP do rynków zagranicznych.

– Powiat Pilski podjął się roli organizatora stoiska na targach CES i sfinansował z pozyskanych środków unijnych oraz środków własnych udział w targach przedsiębiorców z powiatu pilskiego. To zaledwie wycinek naszych działań zaplanowanych w ramach nowej strategii promocji gospodarczej realizowanej przez Powiat Pilski – podkreśla starosta Eligiusz Komarowski.

Udział w najważniejszym wydarzeniu targowym w branży był dla naszych przedsiębiorców okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz zapoznania się z trendami i nowinkami elektronicznymi  z całego świata. Ekspozycje rozlokowane w 11 halach wystawowych, w tym innowacje w zakresie sztucznej inteligencji, technologii motoryzacyjnej, cyfrowego zdrowia, inteligentnego domu zaprezentowane przez ponad 800 startupów mają szanse stać się bodźcem do rozwoju technologicznego MŚP wpisujących się w tzw. inteligentne specjalizacje naszego powiatu.

– Dla Powiatu Pilskiego udział w targach był okazją do promocji potencjału naszej lokalnej gospodarki i nawiązania kontaktów, które przyczynią się do jej internacjonalizacji – mówi Krzysztof Pabich, członek delegacji, przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Powiatu w Pile. – Na naszym stoisku spotkaliśmy się między innymi z panią Marią Kowalską z Ambasady USA. Rozmawialiśmy o kierunkach potencjalnej współpracy, w tym o projekcie realizowanym przez Ambasadę „Select USA”, dzięki któremu polskie firmy mają okazję pozyskać kompleksowe informacje, jak inwestować w Stanach Zjednoczonych.

Delegacja z powiatu pilskiego spotkała się również z przedstawicielem Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu panem Krzysztofem Grabowskim.

– Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) oferując szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców – wyjaśnia Krzysztof Grabowski z PAIH. –  Było to bardzo merytoryczne spotkanie i mam nadzieję na owocną współpracę.

Udział Powiatu Pilskiego wraz z grupą przedsiębiorców w targach w USA oraz współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu są działaniami zaplanowanymi w ramach nowej strategii promocji gospodarczej. Powiat Pilski pozyskał na ten cel blisko 750 000 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Realizujemy projekt pod nazwą „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”, którego głównymi celami są internacjonalizacja naszej lokalnej gospodarki oraz przygotowanie przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne. Wartość projektu wynosi ponad 1 mln zł i jest to pierwszy etap działań, których kontynuację planujemy jeszcze w tym roku w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”. Mam nadzieję, że udział na targach CES oraz współpraca z Ambasadą USA oraz PAIH zaowocuje transakcjami handlowymi – mówi Karolina Szambelańczyk, członek delegacji, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Promocja gospdoarcza i inwestycjna w mediach

W ramach  zadania 11. Projektu, zaplanowano i zrealizowano promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz kampanię wizerunkową w mediach międzynarodowych/krajowych – skierowanych do zagranicznych inwestorów, tj.

 1. Kampania wizerunkowa w mediach międzynarodowych lub krajowych skierowanych do zagranicznych inwestorów, na którą składała się
  • 3-krotna  emisja filmu promującego powiat pilski w mediach internetowych skierowanych do zagranicznych inwestorów. Podczas trwania 30-dniowej kampanii film promujący powiat  pilski był wyświetlany w Niemczech i USA z wykorzystaniem reklamy typu  In-Stream.
 2. Zamieszczenie banneru graficznego na stronach internetowych skierowanych do inwestorów zagranicznych
  • banery graficzne promujące powiat pilski były wyświetlane w Niemczech i USA.

Udział w międzynarodowych targach w Niemczech

Wiosenna edycja Imm (4-7.06.2023r.) przyciągnęła liczne międzynarodowe delegacje handlowe, w tym czołowych przedstawicieli rynku europejskiego. Szeroki zakres wystawy obejmował zarówno wschodzące start-upy, jak i uznanych liderów rynku, dzięki czemu wydarzenie mogło reprezentować całe spektrum branży. W gronie wystawców znaleźli się również przedsiębiorcy z powiatu pilskiego reprezentujący branżę „Wnętrza przyszłości”.

Udział w tym międzynarodowym wydarzeniu był możliwy dzięki dofinansowaniu misji gospodarczej ze środków europejskich. Takie wsparcie pozwoliło przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie powiatu pilskiego: „ZULIT” PPHU Roman Jopek; Zakład Stolarski Jacek Kledzik; Epoxy Wood Table; Studio K2; Monika Hass Projektowanie Wnętrz; F.U.H Krzysztof Gburczyk; 3D Studio Rafał Patyk, Krzysztof Klim Spółka Jawna na realizację planów związanych z internacjonalizacją i otworzyło szanse na eksport towarów i usług.

– To ogromna szansa na rozwój dla naszych przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących silną w regionie branżę meblarską i wyposażenia wnętrz – zaznacza Eligiusz Komarowski, starosta pilski. – Targi o tak ogromnym potencjale, w których udział wzięły firmy nie tylko z terenu Unii Europejskiej, ale również z innych regionów świata, już podczas rozmów na miejscu kojarzyły naszych przedsiębiorców z kontrahentami z innych kontynentów. Trzymam kciuki za kontynuację tych negocjacji i kontrakty inicjujące bądź rozwijające działania eksportowe uczestników naszej misji.

Dla samych uczestników ważne były i kontrakty i zbadanie nowych trendów w branży występujących na rynku europejskim i światowym.

– Wczesnym latem w Kolonii targi przekształciły teren Koelnmesse w miejsce spotkań, scenę dla projektowania wnętrz, po trzyletniej wymuszonej przerwie spowodowanej pandemią. Specjalna edycja imm Cologne, której towarzyszyły liczne wydarzenia, zaoferowała profesjonalistom z branży wnętrz różnorodne możliwości nawiązania nowych kontaktów i rozwoju działalności. Targi zaoferowały około 30 000 uczestników branży ze 116 krajów, a około 100 000 odwiedzających przybyło do miasta, aby szukać inspiracji w różnorodnych targowych prezentacjach – podsumowują tegoroczne wydarzenie organizatorzy Targów.

 

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” nr projektu RPWP.01.04.02-30-0001/18, w ramach którego zrealizowano to przedsięwzięcie jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Ogólnopolska Konferencja pn. „W drodze na nowe rynki”

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pn. „W drodze na nowe rynki”, która jest podsumowaniem projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Innowacji w JST. Projekt został współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Konferencja odbędzie się 15 września 2023 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 w Hotelu Gromada w Pile przy Alei Piastów 15.

W programie tematyka związana z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych, w tym na rynku USA i Bliskiego Wschodu. Zaprosiliśmy w charakterze prelegentów między innymi Panią Zuzannę Kobierzyński Kierownika Biura PAIH w Houston i Pana Krzysztofa Grabowskiego Kierownika Biura PAIH w Nowym Yorku. Ponadto przedstawiciele firmy MK Link Business przybliżą potencjał rynku Bliskiego Wschodu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu pilskiego. Planujemy także panel, podczas którego uczestnicy misji gospodarczej do Niemiec podzielą się doświadczeniami z udziału w targach IMM w Kolonii.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do nawiązania ciekawych kontaktów, poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń dla wszystkich Gości, w tym dla przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych organizacji.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 11 września 2023 r. do godz. 14.30 na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub pod numerem telefonu 67 210 93 15.

Informujemy, iż konferencja będzie organizowana w budynkach i pomieszczeniach dostępnych architektonicznie. Dołożymy wszelkich starań, aby dostosować wsparcie do Państwa indywidualnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z niepełnosprawności. W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb proszę o wcześniejszy kontakt w dogodny dla Państwa sposób (na adres mailowy ue@powiat.pila.pl lub pod nr telefonu 67 210 93 15).

Zaproszenie konferencję 15 września 2023 Hotel Gromada Piła

 

Prezentacje z konferencji:

– Rezultaty projektu – misje gospodarcze do USA i NIEMIEC

– Potencjał rynku Bliskiego Wschodu Branża ICT, przemysł jutra i wnętrza przyszłości

– Ekspansja na rynki zagraniczne – analiza rynków docelowych Ameryki Północnej i Azji

 

 

Podsumowanie projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”

Całkowita wartość projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Wsparcia Innowacji w JST to ponad 1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) wyniosło blisko 733 tys. zł. Był to pierwszy z dwóch zrealizowanych projektów, których celem było umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki naszego powiatu oraz wzmocnienie jego potencjału na arenie międzynarodowej.

Dzięki otrzymanemu wsparciu przedsiębiorcy z powiatu pilskiego, działający w wybranych branżach inteligentnych specjalizacji wraz z przedstawicielami samorządu wzięli udział w dwóch zagranicznych misjach gospodarczych. Firmy z branż „Przemysł jutra” oraz „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne” uczestniczyły w Międzynarodowych Targach  CES w Las Vegas w USA (5-8.01.2022r.). Natomiast przedstawicie branży „Wnętrza przyszłości” uczestniczyli w Targach IMM w Kolonii, w Niemczech (4-7.06.2023r.). Misje były dla przedsiębiorców okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, poznania nowych rynków oraz potencjalnych kontrahentów, co daje im szanse na rozwój działalności na arenie międzynarodowej.

Ponadto w trakcie trwania projektu pilscy przedsiębiorcy skorzystali z cyklu szkoleń tematycznych, przygotowujących ich do ekspansji na rynki zagraniczne, a pracownicy gmin z Powiatu Pilskiego poszerzyli wiedzę na temat pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych.

Kolejnym elementem projektu było opracowanie analiz rynków docelowych: azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) oraz Ameryki Północnej w celu maksymalizacji szans rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu pilskiego na wskazanych rynkach. Opracowane analizy są odpowiedzią na potrzeby w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy na temat wybranych rynków, niezbędnej do zaplanowania ekspansji eksportowej oraz pozyskania partnerów/inwestorów zagranicznych. Analizy opracowane zostały dla wybranych specjalizacji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa wielkopolskiego.

Dodatkowo, w ramach projektu, zaplanowano oraz zrealizowano promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu, w tym kampanię wizerunkową w mediach międzynarodowych i krajowych skierowaną do zagranicznych inwestorów. Emisja filmu promującego powiat pilski w mediach internetowych adresowana do inwestorów z Niemiec i USA trwała 30-dni, banery graficzne na stronach internetowych były wyświetlane w Niemczech i USA.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu utworzono również Portal Promocji Gospodarczej https://biznes.powiat.pila.pl/ jako narzędzie do promocji gospodarki powiatu pilskiego, zawierający  panele dla inwestora, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze informacje gospodarcze dostępne są tu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Podsumowaniem projektu była ogólnopolska  konferencja, podczas której zgromadzeni mieli okazję zgłębić swoją wiedzę w zakresie prowadzania działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach amerykańskim i bliskowschodnim.

W charakterze prelegentów wystąpili m.in.: Zuzanna Kobrzyński i Paulina Mieczkowska-Licon z Biura PAIH w Houston oraz  Krzysztof Grabowski, Kierownik Biura PAIH w Nowym Yorku, Małgorzata Panek-Kasińska (MK Link Business), która przybliżyła potencjał rynku Bliskiego Wschodu i Agata Remfeld (DC CENTRUM sp. z o.o.), która zaprezentowała perspektywy rozwoju biznesu dla naszych przedsiębiorstw na rynkach Ameryki Północnej i Azji.  Swoimi doświadczeniami  z udziału w targach IMM w Kolonii podzielili się uczestnicy misji gospodarczej do Niemiec.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie: Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – Powiat Pilski

https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/165,promocja-gospodarcza-powiatu-pilskiego

 

Biuro projektu

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju
al. Niepodległości 33/35
III piętro, pokój nr 316
64-920 Piła

Kontakt do Biura projektu (Starostwo Powiatowe w Pile):
Telefon + 48 67 210 93 15
E-mail ue@powiat.pila.pl

Link do strony internetowej projektu Powiatu Pilskiego:

Kontakt z Partnerem projektu (Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST):
Gabriela Wysocka-Lass – Specjalista ds. internacjonalizacji
Telefon  +48 666 058 384
E-mail g.wysocka@innowacyjnejst.pl

 

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.